top of page

 

P R I V A C Y

 

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Filler Cottage vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uw gegevens gebruiken wij alleen om uw medisch dossier zorgvuldig bij te houden om goede zorg te verlenen en om u te informeren over uw gemaakte afspraken. Indien gewenst sturen wij de nieuwsbrief aan u, om u op de hoogte te houden van alle producen en diensten die wij leveren.

Filler Cottage registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor dienstverlening. Wij behandelen uw informatie met zorg. We verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve:
• Als u ons daartoe machtigt
• Als de wet ons daartoe verplicht

Om de behandeling en het klantcontact zo goed mogelijk te laten verlopen, registreren wij de volgende gegevens:

1. de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft bij uw bezoek aan onze website of bij de intake in de kliniek .
2. de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen.
Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft verstrekt.

 

Filler Cottage hanteert wettelijke uitgangspunten

• Wettelijke grondslag: verwerkingen van persoonsgegevens vinden alleen plaats wanneer daarvoor
1) ondubbelzinnige toestemming door betrokkene is verleend, dan wel 
2) noodzakelijk zijn voor een aantal limitatief opgesomde belangen (waaronder de zeer open norm “gerechtvaardigd belang”).
• Doelbinding: persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere doeleinden.
• Dataminimalisatie: er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.
• Passende beveiliging: wij zorgen altijd voor passende technische en

organisatorische maatregelen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beveiligen.
 

Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de AVG artikel 6 rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Onze identiteit

Filler Cottage is een kliniek voor medische- en schoonheidsbehandelingen met een Locatie in Rotterdam en Mierlo.  Bij Filler Cottage werken cosmetisch artsen en kliniek assistenten. 

Filler Cottage verzamelt persoonsgegevens van alle personen aan wie wij onze diensten verlenen, met wie we contact hebben, die bij of voor ons werkzaam zijn of die onze website bezoeken. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd rechtmatig , behoorlijk en transparant en houden uw persoonsgegevens niet langer onder ons dan noodzakelijk. Alle gegevens worden behandeld als privacygevoelig.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres)
• E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief)


Filler Cottage verzamelt deze gegevens zelf en eventueel via derden die bijvoorbeeld namens Filler Cottage diensten levert. Daarnaast zorgt  Filler Cottage dat wanneer deze informatie niet meer relevant is dat deze wordt vernietigd. Het vernietigen wordt dan ook veilig gerealiseerd. Beveiliging van persoonlijke gegevens is cruciaal daarom nemen wij geen enkel risico om uw persoonlijke informatie veilig te wissen.

Filler Cottage bewerkt persoonsgegevens met de volgende doelen

• Om onze dienst- en zorgverlening goed te kunnen uitvoeren.
• Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en het online boekingssysteem te verbeteren.
• Voor interne (kwaliteit) analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening naar u verbeteren.
• Om de communicatie te optimaliseren en het aantal contactmomenten te beperken.

 

Emailberichten zijn vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u om het ontvangen e-mailbericht te verwijderen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.

 

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als betrokkene:
• U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
• U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
• U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
• U heeft het recht van verwijdering van uw persoonsgegevens;
• U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• U heeft het recht om te verzoeken uw gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
• U heeft het recht op intrekking van uw eerder gegeven toestemming;
• U heeft het recht om geen onderwerp van geautomatiseerde besluitvorming te zijn;
• U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u niet tevreden bent over de manier waarop de Filler Cottage met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Filler Cottage dient als verantwoordelijke zorg te dragen, voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld heeft de verzoeker recht op inzage in de persoonsgegevens. Wanneer u een verzoek indient, zal Filler Cottage binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

 

Geheimhoudingsplicht

Verwerking van uw gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van Ziatac Communications (www.ziatac.net). Met Ziatac Communications hebben wij een verwerkingsovereenkomst getekend. Ook voor hen geldt de geheimhoudingsplicht.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens. Als laatste kunt u tegen bepaalde verwerkingen bezwaar maken. U kunt deze verzoeken bij ons indienen.

Uw privacy wordt gewaarborgd. Wij vinden uw privacy belangrijk en garanderen u dat:
• we de statistieken over onze bezoekers anoniem opstellen;
• online bezoekersenquêtes anoniem zijn;
• we op onze site geen advertenties tonen van derde partijen;
• we geen informatie aan derden doorverkopen of verstrekken.

Al onze activiteiten, ook onze internet- en online-activiteiten, zijn volledig conform de wettelijke regelingen betreffende de AVG.

 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.

Daarnaast heeft u recht op vergetelheid. Kort gezegd heeft u als betrokkene recht op verwijdering van uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging in een aantal gevallen:
• De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
• de betrokkene trekt zijn toestemming voor de verwerking in of tekent tegen de verwerking bezwaar aan;
• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
• de persoonsgegevens dienen te worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of het nationale recht;

Wij hanteren waar nodig de wettelijke bewaartermijnen. Waar deze niet in de wet zijn vastgelegd, zorgen wij voor dataminimalisatie.

 

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Filler Cottage om worden ingezien.

 

Datalek

Wanneer wij een datalek constateren zullen wij direct, in ieder geval binnen 72 uur dit melden aan de AP.


Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?
Neem contact met ons op. Dit kan door het sturen van een mail naar: Info@fillercottage.nl of u belt met uw vragen met onze telefoonservice: 0640225381. Op werkdagen zijn wij van 9:00 tot 18:00 uur telefonisch bereikbaar.

 

Wijzigingen

Filler Cottage behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

bottom of page